Špeciálna výstava dalmatínskych psov

Picture of Štefan Kadlic

Štefan Kadlic

so zadaním titulov CAJC, CAC, Res.CAC, VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY 2022, JBOB, BOS, BOB

Propozície

Dátum: 09.06.2022
Miesto: Nitra, Výstavisko Agrokomplex

Rozhodca

MVDr. Vladimír Piskay/ SK

Program

Program Čas
príjem psov
14:00 - 15:30 hod.
posudzovanie
16:00 - 17:30 hod.
bonitácia
počas konania výstavy

Dátum uzávierky

31.05.2022

Výstavné poplatky

Člen KCHDP Bez členstva v KCHDP
za prvépo psa
35 EUR
45 EUR
za druého a ďalšieho psa
25 EUR
35 EUR
trieda šteniat, dorastu, veteránov a čestná trieda
20 EUR
25 EUR
súťaže
15 EUR
15 EUR
bonnitácia
20 EUR
-

Spôsob prihásenia na výstavu

Na výstavu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára na stránke http://www.onlinedogshows.sk/

Triedy

Trieda
Trieda mladšieho dorastu
3 - 6 mesiacov
Trieda dorastu
6 - 9 mesiacov
Trieda mladých
9 - 18 mesiacov
Trieda stredná
15 - 24 mesiacov
Trieda otvorená
od 15 mesiacov
Trieda pracovná
od 15 mesiacov (treba priložiť pracovný certifikát)
Trieda šampiónov
od 15 mesiacov je prístupná prom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Trieda veteránov
od 8 rokov
Trieda čestná
mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi medzinárodný alebo národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a
suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s
ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Res. CAC SR  – môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej,
otvorenej, pracovnej a šampiónov

Najkrajší mladší dorast – môžu získať psy a suky s ocenením „veľmi nádejný 1“ v
triede mladšieho dorastu.

Najkrajší dorast – môžu získať psy a suky s ocenením „veľmi nádejný 1“ v triede
dorastu.

Víťaz špeciálnej výstavy 2022 – udeľuje sa psovi a suke. Do tejto súťaže nastupujú
jedince s ocenením V1, CAC v triedach  strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu
mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s
ocenením V1, CAJC

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže
nastupujú jedince s titulom CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením
výborný 1

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) –  do súťaže nastupujú jedince
opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Víťaz špeciálnej
výstavy a veterán s ocenením výborný 1

Súťaže

Najkrajší pár psov – Pes a suka, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa.

Najlepšia chovateľská skupina – Nastúpiť musia najmenej 3 jedince z jednej chovateľskej stanice, ktoré pochádzajú najmenej z 2 rôznych spojení a boli posúdené na tejto výstave

Všeobecné ustanovenia

Na výstave sa posudzuje podľa výstavných poriadkov SKJ a FCI. Prihlásené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI, psy v majetku slovenských občanov musia byť zapísané v plemennej knihe SR.

Podanie prihlášky na výstavu je záväzné a vystavovateľ týmto úkonom vyjadruje svoj súhlas s tým, že bude dodržiavať pravidlá uvedené vo výstavných poriadkoch SKJ, FCI a v týchto propozíciách.  Podaním prihlášky vystavovateľ deklaruje svoj súhlas s dodržiavaním všetkých veterinárnych predpisov a udeľuje usporiadateľovi výstavy súhlas s uvedením svojho mena, priezviska, adresy a údajov o prihlásených psoch vo výstavnom katalógu a na webovej stránke usporiadateľa výstavy, ako aj na použitie fotografií a materiálov obsahujúcich priebeh a výsledky výstavy v listinných a elektronických materiáloch usporiadateľa výstavy. 

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Výstavný poplatok je potrebné uhradiť pred termínom uzávierky, ináč nemôže byť pes zaradený do výstavného katalógu a prijatý na výstavu. Prihlášku je možné stornovať len pred termínom uzávierky, v takom prípade sa zaplatený výstavný poplatok vráti skrátený o manipulačný poplatok vo výške 10.- Eur. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu a veteránov sa nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi a má právo bez špeciálneho odôvodnenia psa na výstavu neprijať. Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku správania jeho psa.

Na výstave je predaj šteniat zakázaný.

Vystavovateľ môže počas výstavy do ukončenia posudzovania v kruhoch podať protest, ktorý musí byť vyhotovený písomne a odôvodnený porušením formálnych postupov na výstave. Súčasne s podaním protestu je potrebné zaplatiť zábezpeku vo výške 80.- eur.  O proteste rozhodne komisia. V prípade zamietnutia protestu sa zložená zábezpeka nevracia a prepadne v prospech usporiadateľa ako poplatok za protest podaný bezdôvodne.

Veterinárne predpisy

Každý prihlásený pes, ktorého majiteľom je občan SR  musí mať veterinárny preukaz alebo PETPASS s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.