Všeobecné ustanovenia

Na výstave sa posudzuje podľa výstavných poriadkov SKJ a FCI. Prihlásené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI, psy v majetku slovenských občanov musia byť zapísané v plemennej knihe SR.

Podanie prihlášky na výstavu je záväzné a vystavovateľ týmto úkonom vyjadruje svoj súhlas s tým, že bude dodržiavať pravidlá uvedené vo výstavných poriadkoch SKJ, FCI a v týchto propozíciách.  Podaním prihlášky vystavovateľ deklaruje svoj súhlas s dodržiavaním všetkých veterinárnych predpisov a udeľuje usporiadateľovi výstavy súhlas s uvedením svojho mena, priezviska, adresy a údajov o prihlásených psoch vo výstavnom katalógu a na webovej stránke usporiadateľa výstavy, ako aj na použitie fotografií a materiálov obsahujúcich priebeh a výsledky výstavy v listinných a elektronických materiáloch usporiadateľa výstavy. 

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Výstavný poplatok je potrebné uhradiť pred termínom uzávierky, ináč nemôže byť pes zaradený do výstavného katalógu a prijatý na výstavu. Prihlášku je možné stornovať len pred termínom uzávierky, v takom prípade sa zaplatený výstavný poplatok vráti skrátený o manipulačný poplatok vo výške 10.- Eur. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu a veteránov sa nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi a má právo bez špeciálneho odôvodnenia psa na výstavu neprijať. Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku správania jeho psa.

Na výstave je predaj šteniat zakázaný.

Vystavovateľ môže počas výstavy do ukončenia posudzovania v kruhoch podať protest, ktorý musí byť vyhotovený písomne a odôvodnený porušením formálnych postupov na výstave. Súčasne s podaním protestu je potrebné zaplatiť zábezpeku vo výške 80.- eur.  O proteste rozhodne komisia. V prípade zamietnutia protestu sa zložená zábezpeka nevracia a prepadne v prospech usporiadateľa ako poplatok za protest podaný bezdôvodne.

Prihlásením psa na klubovú alebo špeciálnu výstavu vystavovateľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na výstave v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.